Dokument iz januara 1943

Go down

Dokument iz januara 1943

Ďîđóęŕ by bolero on Mon Mar 01 2010, 09:55IZVEŠTAJ ZAMENIKA KOMANDANTA OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 25. JANUARA 1943. MAJORU ZAHARIJU OSTOJlĆU O POBUNI ČETNIKA U POPOVOPOLJSKOM BATALJONU I SITUACIJI U TREBINJSKOM KORPUSU
1


Pantić M. Jovan vaz. major
25 januara 1943
Duži.

KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ZA ISTOČNU BOSNU I HERCEGOVINU (Za čika Branka)[sup]2

Dobio sam zadatak da na liniji od Ljubinja do Jablanice duž obale Neretve sprečim eventualno nadiranje komunista spolja, dok međutim oni su se pojavili unutra. U Ljubinjskoj Brigadi Popovo-Poljski bataljon odkazao poslušnost zabarikadirao se u selu Veličanima, koje je uvek bilo komunistički nastrojeno i tom prilikom kada je došao zastupnik komandanta Brigade poručnik Lučić3 sa 20 ljudi zarobili su ga i pratnju mu razoružali. Posle izvesnog vremena došao je poručnik Milojević,4 Komandant Trebinjske Brigade sa 150 ljudi i pokušao da ih razoruža; oduprli se, poslali na pregovore poručnika Lučića, preteći da ako poručnik Milojević bude ušao u selo, da će pobiti 20 ljudi, koji su bili u pratnji poručnika Lučića.

Da bi se jednom za uvek raščistilo sa Popovim Poljem, koje je gnezdo partizanstva, naredio sam zastupniku Komandanta Korpusa mobilizaciju pojedinih Brigada i izvršićemo jednu akciju čišćenja većega stila. U toj akciji učestovaće Bilećska, Trebinjska i deo Stolačke Brigade, svega oko 500 ljudi, plus 150 iz leteće Brigade Mirka Kovačevića.

U toku 26, 27 i 28 ov. meseca razoružaćemo Popovo Poljski bataljon koga sačinjavaju sela Veličani, Strujići, Drijenjani, Grmljani, Dračevo i Sedlari. Po razoružanju toga bataljona naredio sam da mu se više hrana ne izdaje, dok ne postanu nacionalno ispravni. Sve pohvatane bandite za koje tačno znamo ko su streljaću na licu mesta.
Za Komandanta Ljubinjske Brigade do svršetka u Dinari5 odredio sam potporučnika Bulatovića,6 koji će zavesti gvozdenu disciplinu i red. Do ovakvog stanja u Ljubinjskoj Brigadi došlo je isključivo krivicom Komandanta poručnika Janičića,7 koji je svesno ili nesvesno dozvolio širenje komunizma na teritoriji svoje Brigade. Jednom prilikom kada sam bio u obilasku Ljubinjske Brigade prestavio mi je nekog Pribišića8 kao nacionalno potpuno ispravnog, dok međutim kako smo sada utvrdili isti je jedan od vođa komunista u Popovom Polju. Sem toga pre mesec daha naredio sam Komandantima Trebinjske i Ljubinjske Brigade čišćenje Trebinjske šume i Popova Polja od strane komunista što ovaj nije učinio, a kada sam došao da vidim rezultat nisam ga zatekao u Brigadi, već je pokupio dve stotine ljudi koji su jedino i valjali u Ljubinjskoj Brigadi i sa njima otišao u operacije u Dinaru. Ono što je ostalo sve sam go komunista. Po njegovu odlasku ponovo sam naredio da se izvrši akcija čišćenja komunista, njegov zast. poručnik Lučić, davši mu tom prilikom spisak lica koja treba pohapsiti, međutim poručnik Lučić svojom nesposobnošću upropastio je stvar do kraja.

Poručnika Lučića odredio sam privremeno na službu u štab Stolačke Brigade. Poručnik Lučić je skroz nesposoban, mlak, mlitav, sem toga vrlo se kukavički držao prilikom njegovog razoružanja u selu Veličanima.

Napominjem da selo Veličani po svoj prilici daće otpor jer su se partizani zabarikadirali u istom i zato ću ga po potrebi ćelo spaliti, a isto tako biću prinuđen da streljani sve što nađem u pomenutom selu.

Po svršenoj akciji preduzeću akciju čišćenja Trebinjske šume i dela Bilećke Brigade. Po svemu ovome podneću detaljan pismeni izveštaj.

Karakteristično je da na dan 18 ov. meseca kada se ovaj incident desio nalazio sam se u Ljubinju, a potom sam otišao u selo Strujiće i Veličane sa pet vojnika, tražeći Komandanta Brigade poručnika Lučića, koga nisam našao. Zatim sam se vratio u Ljubinje gde su me obavestili da su se pojavili nekoliko partizana u Popovu Polju i da je poručnik Lučić otišao da to raščisti. Iz Ljubinja sam krenuo za Domanoviće i prema Mostaru i tek tada sam saznao za pravo stanje stvari koje su se odigrale u Ljubinjskoj Brigadi.

Pre nekoliko dana uhvaćen je Dušan Savović, šef stanice u Zavali jedan od glavnih vođa i pokretača komunizma u celoj donjoj Hercegovini. Imenovani je na saslušanju tek posle treće serije batina sve priznao. Priznao je da u Popovom Polju postoji partizanski bataljon »Sloboda«, koji ima zadatak da u pogodnom momentu zauzme celu teritoriju Ljubinjske Brigade. Isto tako imenovani odaje polako sve svoje jatake, koji su odmah pohapšeni i na saslušanjima počeli isto tako odavati sve druge koji su bili tu umešani. Kod pomenutog Savovića nađen je dragoceni kompromitirajući materijal iz koga se vidi da je postojala jedna velika komunistička organizacija, koja je imala vezu sa Sarajevom, Mostarom, Dubrovnikom i drugim centrima komunizma. Nadam se da ćemo hvatanjem ovoga zlikovca raščistiti sa komunistima na teritoriji Trebinjskog Korpusa.

Po svršetku operacija u Dinari moramo najhitnije izvršiti reorganizaciju Trebinjskog Korpusa, postaviti na položaj Komandanta Brigade i komandante bataljona sposobne i energične ljude, koji će svoje jedinice držati čvrsto u rukama, a sem toga odrediti jače leteće jedinice koje će krstariti po celoj teritoriji i svaku pojavu komunizma ugušiti u korenu.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

Vaz. major: Jov. Pantić

P.S.9
Dragi čika Branko, za ovaj incident u P. Polju ne brini ništa, rasčistiću to brzo samo ovaj nedolazak Crnogoraca može imati katastrofalnih posledica u Hercegovini. Komunisti će se zbog toga mnogo ojačati i dobiti puno pristalica u narodu.
[sup]
1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 172,reg. br. 19/1 (BH-V-2107/1).
2 Komandant operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine bioje major Petar Baćović, a major Zaharije Ostojić (čika Branko) je biokomandant Istaknutog dela Vrhovne komande.
3 Borivoje.
4 Vladimir-Vlada.
5 Vidi dok. br. 11, 62, 85.
6 Batrić.
7 Ivan.
8 Lazo.
9 »P. S.« i dalji tekst napisao je major Pantić zelenim mastilom,ćirilicom.
10 Jovan Pantić, zamenik komandanta operativnih jedinica istočneBosne i Hercegovine. U toku borbi u dolini Neretve komandovao je Drežničkom grupom (srednja kolona) četnika. Zarobljen je 20. juna 1943.na Oblju, prilikom napada delova 10. hercegovačke NOU brigade na Štab Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. Posle saslušanja i suđenja on je streljan.

ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
[

bolero
Napreduje

Broj poruka : 61
Points : 21
Datum upisa : 11.05.2008

Íŕçŕä íŕ âđő Go down

Íŕçŕä íŕ âđő


 
Permissions in this forum:
Íĺ ěîćĺňĺ îäăîâîđčňč íŕ ňĺěĺ ó îâîě ôîđóěó